چاپ کارت ویزیت

قالب طراحی فاکتور

 

راهنمای طراحی فاکتور دوبرگی 

 

راهنمای طراحی فاکتور 

 

توجه : این راهنما فقط برای فاکتور هایی با صحافی پرفراژ و منگنه می باشد و برای 

فاکتور هایی با صحافی چسب است ، از راهنمای طراحی سربرگ و تراکت استفاده کنید.