چاپ آکسون

چاپ تقویم دیواری اختصاصی 1397,تقویم دیواری 97,تقویم دیواری اختصاصی 97,چاپ تقویم دیواری 97

چاپ تقویم دیواری اختصاصی 1397,تقویم دیواری 97,تقویم دیواری اختصاصی 97,چاپ تقویم دیواری 97

 

 

تقویم دیواری 96،تقویم دیواری 1396،چاپ تقویم دیواری،چاپ تقویم دیواری 96،چاپ تقویم دیواری 1396،چاپ تقویم دیواری اختصاصی،چاپ تقویم اختصاصی 96،چاپ تقویم دیواری اختصاصی 1396،چاپ تقویم اختصاصی دیواری 96؛چاپ تقویم ،تقویم دیواری 96 اختصاصی

چاپ تقویم دیواری 97،تقویم دیواری 97،طراحی و چاپ تقویم 97،چاپ تقویم دیواری اختصاصی 97،تقویم دیواری 1397،چاپ اختصاصی تقویم دیواری 97

تقویم 97،چاپ تقویم 97،تقویم 1397،چاپ تقویم 1397،چاپ تقویم اختصاصی ،چاپ تقویم دیواری اختصاصی

  

قیمت تقویم دیواری 96 

سایز /نوع کاغذ  گلاسه 135 گرم گلاسه 150 گرم گلاسه 170 گرم گلاسه 200 گرم گلاسه 250 گرم گلاسه 300 گرم تحریر 80 گرم
25×35 سانت 170/000 180/000 190/000 205/000 215/000 225/000 145/000
29×42 سانت 215/000 235/000 260/000 285/000 310/000 335/000 180/000
35×50 سانت 225/000 245/000 270/000 295/000 320/000 345/000 190/000
50×70 سانت 530/000 550/000 600/000 660/000 700/000 760/000 450/000
18×50 سانت 170/000 180/000 190/000 205/000 215/000 225/000 145/000
13×35 سانت 155/000 160/000 170/000 185/000 195/000 205/000 140/000
25×70 سانت 420/000 440/000 460/000 490/000 510/000 540/000  

 

قیمت تقویم دیواری 1396

 

سایز /نوع کاغذ  گلاسه 135 گرم گلاسه 150 گرم گلاسه 170 گرم گلاسه 200 گرم گلاسه 250 گرم گلاسه 300 گرم تحریر 80 گرم
25×35 سانت 230/000 250/000 275/000 300/000 325/000 350/000 190/000
29×42 سانت 340/000 375/000 425/000 475/000 525/000 575/000 260/000
35×50 سانت 350/000 385/000 435/000 485/000 535/000 585/000 270/000
50×70 سانت 750/000 820/000 920/000 1/020/000 1/120/000 1/250/000 600/000
18×50 سانت 230/000 250/000 275/000 300/000 325/000 350/000 190/000
13×35 سانت 205/000 225/000 250/000 260/000 275/000 300/000 165/000
25×70 سانت 530/000 550/000 600/000 660/000 700/000 760/000 450/000

 

توجه : اعتبار قیمت ها تا پایان  خرداد ماه 1396 می باشد

قیمت های فوق بر حسب تومان می باشد.

در صورت که تعداد و مشخصات مد نظر شما در لیست فوق نمی باشد جهت استعلام

با دفتر چاپخانه تماس حاص فرمایید.

تحویل کلیه فرم ها 1 روز کاری می باشد.

در کلیه فرم های خدماتی چون : سلفون مات ،سلفون براق ،یووی موضعی،یووی شنی

یووی سیلندری،طلاکوب ،نقره کوب،امباس،رنگ فسفری،شیراژ،صحافی،فنر و سیم،برش خاص

قابل اجرا می باشد که به تناسب خدمات شما زمان و هزینه محاسبه می شود.

 

تماس با چاپ آکسون